Directory Forms Contact Us

Centre of Excellence in Mathematics

 
     
 

 
 
 


- CEM: Web Page on Covid-19 Modeling: Confirmed Cases and PPE


- จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาภาคใต้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก จังหวัดลงขลา


- ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น


- ภาพบรรยากาศ การสัมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุร


- ประกาศ: หลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย ฉบับที่ 2 (2560)


 


- ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


- ประกาศ: รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา-รับสมัครถึง 28 กันยายน 2561


- ประกาศ: รายชื่อผู้ได้รับการสนุบสนุนการอบรม SAS Academy for Data Science จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์


- ประกาศ: รายชื่อ นศ. ที่ได้รับการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย และการสิ้นสุดทุน ปี 2561


- ประกาศ: รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแน่งนักวิชาการศึกษา รับสมัคร ถึง 28 มี.ค. 61


- รับสมัครบุคคลเพื่อสนับสนุนค่าลงทะเบียนอบรม SAS Academy for Data Science.


- ประกาศ: รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแน่งนักวิชาการศึกษา


- ประกาศ: รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยเพื่อศึกษาในระดับบัณทิตศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประจำปี 2560


- ประกาศ: รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ขยายเวลา ถึง 9 กพ. 61


- ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 พ.ค. 2560)


- รับสมัคร อาจารย์และนักวิจัยระดับ Postdoctoral จากสถาบัน VISTEC รายละเอียดเพิ่มเติม click


- ประกาศ: ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ


- รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียด click


- ประกาศ: รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ


- รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน RA 2559


- The 5th ASEM Rectors' Conference and Students' Forum (ARC5) 4-8 April 2016, Charles University, Prague, Czech Republic, click for more details.


- ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยโดยความร่วมมือ ของ สกว. และแหล่งทุนในประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการ "Newton Fund", click for more details.


- สามารถเข้าชม / ดาวน์โหลด วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) vol.20 no.2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ (click for more details).


- New round of nominations for Student Paper Prize, 2016, is now open.


- ภาพบรรยากาศการสัมนาพิเศษ โดย Field Medal Recipient (2010) Professor Cédric Villani วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-11.00น. ณ ห้อง L04 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.


- ภาพบรรยากาศการสัมนาพิเศษ โดย Field Medal Recipient (2002) Professor Vladimir Voevodsky ในหัวข้อ Computer proof assistants – the future of mathematics, วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00-17.00น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.


- ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช: การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน.


- งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 ด้านแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ของเอเชีย 2015 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์. 22 – 24 มกราคม 2558.


- ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก ADB และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ร่วมแสดงผลงานในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศ: นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-

 
 
วารสารระดับนานาชาติ
วารสารภายในประเทศ

 
 

รายการวารสาร


 
 
ทุนวิจัย
การสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
ทุนพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ทุนระดับหลังปริญญาเอก

 

การประชุมครั้งต่อไป

- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 13.00น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 
ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 พ.ค. 2560)
การสัมนาพิเศษ โดย Field Medal Recipient (2002) Professor Vladimir Voevodsky
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก ADB และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ (EASIAM 2014).
ร่วมออกบูธในงานมหกรรมอุดมศุกษาไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 23-24 เมษายน 2557
PERDO Summit and Exhibition "Driving the Future of the Country by Centre of Excellence Research Systems" 2013 at Chulabhorn Research Institute, 31 July 2013
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ (ASIMMOD-ICMA 2013).
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สบว.
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ (ICMA - MU 2011).
ร่วมออกบูธในงานมหกรรมอุดมศุกษาไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
อบรมขยายผลโครงการการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน..
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2554 .
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2553 .
International Conference in Mathematics and Applications (ICMA - MU 2009 ), Thailand December 17-19, 2009
Franco - Thai Seminar in Pure And Applied Mathematics 29 - 31 October, 2009.
 
 
   
 
     

Google Custom Search

Faculty of Science Only

   
  Conference(s)  
     
  PME 44: The 44th Conference of the International Group for the Psycology of Mathematics Education "Mathematic Education in the 4th Industry Revolution: Thinking skills for the Future"    
  COVID 19 and its impact of lock-downs on business recovery in Thailand  
   

Thai version

 
   

English version

 
  Useful Link(s)  
  CEM: Web Page on Covid-19 Modeling: Confirmed Cases and PPE  
  การอบรม STEM Education สําหรับอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา   
  SAS Acedemic for Data Science organized by CEM  
  The Center for Promotion of Mathematical Research of Thailand (CEPMART)  
 

แนะนำศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

"ครูผู้ปฏิวัติชั้นเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่" โดย ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

"แนวทางและนโยบายสร้างครูยุคใหม่ ตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันของโลก" โดย ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

 
Best view on screen resolution 1024 x 768 pixels
 
 
272 ถนนพระราม6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
 

COPPYRIGHT(C)2008 CENTRE OF EXCELLENCE IN MATHEMATICS. ALL RIGHTS RESERVED.