<< Back to Feature stories

         
     

Meetings

 
     
 • การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2554 ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2554 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ M208 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2554 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ M208 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2554 ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง M203 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2554 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ M208 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2554 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง M208 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง M203 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง K101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2553 วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง M203 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2553 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง M203 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2553 วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง M203 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2553 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ คุ้มหม่อมไฉไล อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง K103 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2553 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง M203 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2553 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง M203 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1-2553 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง M203 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2552 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ห้อง M203 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2552 ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมชมวิว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 21-23 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้อง 210 ชั้น2 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้อง 210 ชั้น2 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้อง 210 ชั้น2 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
 • การประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 21 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 210 ชั้น2 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4/2551 วันที่21 ธันวาคม 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง 210 ชั้น2 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
 • การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 19 ธันวายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง M210 ชั้น2 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง M210 ชั้น6 ตึกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
 • การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่1/2551 วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง K102 ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 2 /2551วันศุกร์ที่ 29  สิงหาคม  2551
 • การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 210 ชั้น2 ตึกอเนกประสงค มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 15 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 210 ชั้น2 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
 • การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 210 ชั้น2 ตึกอเนกประสงค มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 9 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 315 ชั้น3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 
     

Future Meetings Schedule

 
     


 
     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th
 
     

<< Back to Feature stories