Directory Forms Contact Us

Centre of Excellence in Mathematics

 

 
 

Google Custom Search

Faculty of Science Only

 
           
     
ผลกระทบต่อสังคม
   
     


การเชื่อมสู่สังคม
 
   
     
     
  กิจกรรมบางส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์.  
     
  - กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) วันที่ 31 มีนาคม - 1เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
       
  - การประชุมสัมมนาวิชาการและ แสดงนิทรรศการ เรื่อง “การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยระบบวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ” 31 กรกฏาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
 
 
       
  - ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมจัดแสดงมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554  
 
 
       
  - ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2553  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี แก่อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00-14.30 น.  
 
 
 
 
     
  - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา10.30-12.00 น.  
     
  - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี แก่อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00-15.30 น.  
 
 
 
 
     
  - โครงการเผยแพร่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ แก่ครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียน ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.  
     
  - การบรรยายพิเศษหัวข้อ “คณิตศาสตร์ เรียนจบมาแล้วไม่มีงานทำจริงหรือ” โดย ศ. ยงค์วิมล เลณบุรี ให้แก่นักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 10.45-12.00 น  
     
  - โครงการอบรมด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ Data Mining ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 3-28 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น.  
 
 
 
 
     
  - โครงการจัดอบรมการเขียนโปรแกรมโดย MATLAB ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.30-16.00 น.  
 
 
 
 
   
     

 

   
     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th
   
       
       
       
     
 
272 Rama VI Road, Bangkok 10400, THAILAND
 
 

COPPYRIGHT(C)2008 CENTRE OF EXCELLENCE IN MATHEMATICS. ALL RIGHTS RESERVED.