Directory Forms Contact Us

Centre of Excellence in Mathematics

 
     
 

 
 
 


- CEM: Web Page on Covid-19 Modeling: Confirmed Cases and PPE


- จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาภาคใต้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก จังหวัดลงขลา


- ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น


- ภาพบรรยากาศ การสัมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุร


- ประกาศ: หลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย ฉบับที่ 2 (2560)


 


- ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


- ประกาศ: รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา-รับสมัครถึง 28 กันยายน 2561


- ประกาศ: รายชื่อผู้ได้รับการสนุบสนุนการอบรม SAS Academy for Data Science จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์


- ประกาศ: รายชื่อ นศ. ที่ได้รับการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย และการสิ้นสุดทุน ปี 2561


- ประกาศ: รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแน่งนักวิชาการศึกษา รับสมัคร ถึง 28 มี.ค. 61


- รับสมัครบุคคลเพื่อสนับสนุนค่าลงทะเบียนอบรม SAS Academy for Data Science.


- ประกาศ: รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแน่งนักวิชาการศึกษา


- ประกาศ: รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยเพื่อศึกษาในระดับบัณทิตศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประจำปี 2560


- ประกาศ: รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ขยายเวลา ถึง 9 กพ. 61


- ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 พ.ค. 2560)


- รับสมัคร อาจารย์และนักวิจัยระดับ Postdoctoral จากสถาบัน VISTEC รายละเอียดเพิ่มเติม click


- ประกาศ: ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ


- รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียด click


- ประกาศ: รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ


- รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน RA 2559


- The 5th ASEM Rectors' Conference and Students' Forum (ARC5) 4-8 April 2016, Charles University, Prague, Czech Republic, click for more details.


- ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยโดยความร่วมมือ ของ สกว. และแหล่งทุนในประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการ "Newton Fund", click for more details.


- สามารถเข้าชม / ดาวน์โหลด วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) vol.20 no.2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ (click for more details).


- New round of nominations for Student Paper Prize, 2016, is now open.


- ภาพบรรยากาศการสัมนาพิเศษ โดย Field Medal Recipient (2010) Professor Cédric Villani วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-11.00น. ณ ห้อง L04 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.


- ภาพบรรยากาศการสัมนาพิเศษ โดย Field Medal Recipient (2002) Professor Vladimir Voevodsky ในหัวข้อ Computer proof assistants – the future of mathematics, วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00-17.00น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.


- ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช: การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน.


- งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 ด้านแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ของเอเชีย 2015 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์. 22 – 24 มกราคม 2558.


- ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก ADB และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ร่วมแสดงผลงานในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศ: นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
 
วารสารระดับนานาชาติ
วารสารภายในประเทศ

 
 

รายการวารสาร


 
 
ทุนวิจัย
การสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
ทุนพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ทุนระดับหลังปริญญาเอก

 

การประชุมครั้งต่อไป

- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 13.00น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 
ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 พ.ค. 2560)
การสัมนาพิเศษ โดย Field Medal Recipient (2002) Professor Vladimir Voevodsky
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก ADB และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ (EASIAM 2014).
ร่วมออกบูธในงานมหกรรมอุดมศุกษาไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 23-24 เมษายน 2557
PERDO Summit and Exhibition "Driving the Future of the Country by Centre of Excellence Research Systems" 2013 at Chulabhorn Research Institute, 31 July 2013
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ (ASIMMOD-ICMA 2013).
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สบว.
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ (ICMA - MU 2011).
ร่วมออกบูธในงานมหกรรมอุดมศุกษาไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
อบรมขยายผลโครงการการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน..
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2554 .
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2553 .
International Conference in Mathematics and Applications (ICMA - MU 2009 ), Thailand December 17-19, 2009
Franco - Thai Seminar in Pure And Applied Mathematics 29 - 31 October, 2009.
 
 
   
 
     

Google Custom Search

Faculty of Science Only

   
  Conference(s)  
     
  PME 44: The 44th Conference of the International Group for the Psycology of Mathematics Education "Mathematic Education in the 4th Industry Revolution: Thinking skills for the Future"    
  COVID 19 and its impact of lock-downs on business recovery in Thailand  
   

Thai version

 
   

English version

 
  Useful Link(s)  
  CEM: Web Page on Covid-19 Modeling: Confirmed Cases and PPE  
  การอบรม STEM Education สําหรับอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา   
  SAS Acedemic for Data Science organized by CEM  
  The Center for Promotion of Mathematical Research of Thailand (CEPMART)  
 

การสำรวจความพึงพอใจในการแก้ปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้ โดย มี รศ.ดร. เมตตา กูนิง ร่วมแถลงแนะนำศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

"ครูผู้ปฏิวัติชั้นเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่" โดย ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

"แนวทางและนโยบายสร้างครูยุคใหม่ ตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันของโลก" โดย ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

 
Best view on screen resolution 1024 x 768 pixels
 
 
272 ถนนพระราม6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
 

COPPYRIGHT(C)2008 CENTRE OF EXCELLENCE IN MATHEMATICS. ALL RIGHTS RESERVED.