เรื่องสำคัญที่น่าสนใจ                                                           More +
     
รศ.ดร. ไมตรี อินทรประสิทธิ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้รับเชิญในนามตัวแทนประเทศไทย จาก The International Congress of Mathematicians (ICM) ในการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอในการประชุม The 2018 International Congress of Mathematicians (ICM 2018)
     
รศ.ดร. ไมตรี อินทรประสิทธิ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ให้การบรรยายในกิจกรรมการมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา
     
ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณีเป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ ในกิจกรรมมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา
     
รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี ที่ปรึกษาศูนย์ ได้รับเกียรติให้บรรยายใน Plenary Session ในหัวข้อ "Mathematics Progression in Thailand; My Experience"(click for more details)
     
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระรามที่ 4 ซึ่งจัดโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(click for more details)
     
ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ในโอกาสได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor's certificates) จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในงาน TCIS ครั้งที่ 12 - 2018 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
     
ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ.2560
     
ผศ. ดร. สมคิด อมรสมานกุล สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมอบรม STEM Education ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ ผศ.ดร.เมตตา กูนิง นักวิจัยและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทรงเปิดอาคารอาคารพรีคลินิก ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะฯ และ: ภัยธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย (Statistical Research and Computing: Natural and Man-made Hazards in the South of Thailand) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา กูนิง และ อ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน.
     
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ การประกาศเกียรติคุณ การเป็นอาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Open Approach in Teaching Mathematics จาก สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษ
     
ขอแสดงความยินดีกับดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์
     
ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ได้รับเชิญ เป็น Invited Speaker ใน EASIAM 2016 Section Conference ณ Macau University, Macau, 20-22 มิถุนายน 2559.
     
ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ทำหน้าที่เป็น President ของ EASIAM ซึ่งจัดประชุม 10th Section conference of EASIAM at Macau University as Host 20-22 มิถุนายน 2559
     
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมตตา กูนิง และ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558 จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน ในโอกาสได้รับตำหน่งรองศาสตราจารย์
     
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วัชรินทร์ คล่องดี ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดี ระดับปริญญาเอก ด้านตัวแบบทางสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง จากสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ เข้าร่วมการประชุม EARCOME 7 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ณ Waterfront Hotel เมืองซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
     
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสมัยที่ 2
     
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี พร้อมอาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทาน ฯ “รางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประปี พ.ศ. 2557”
     
ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ.2557
     
ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ ซึ่งได้รับรางวัล HOPE Award ในงาน “Math-for-Industry” Forum, Kyushu University
     
ขอแสดงความยินดีแก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน ซึ่งได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2556 จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
     
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2011 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม
     
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
     
ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนใต้ เข้ารับโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2552 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
     
ศาสตราจารย์ ดร. สมยศ พลับเที่ยง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2552 จากสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง"วิจัยการนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด"
     
ดร. ดวงกมล เบ้าวัน ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ประจำปี 2552 เรื่อง"แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษากลศาสตร์ของอนุภาคขนาดนาโนเมตร"
     
ดร. พันทิพย์ โตแก้ว ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2552 เรื่อง "การแก้ปัญหาสมการการพาความร้อนในวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางโดยใช้เทคนิคตัวแบบเชิงชั้นอันดับ"
     
ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร เลาหโกศล ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโสจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับปี พ.ศ.2551-2553
     

อ่านข่าวทั้งหมด >>>

     
Email
|
noppadon.jab@mahidol.ac.th