Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   เรื่องสำคัญที่น่าสนใจเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทรงเปิดอาคารอาคารพรีคลินิก ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะฯ และ: ภัยธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา กูนิง และ อ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน.
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ การประกาศเกียรติคุณ การเป็นอาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Open Approach in Teaching Mathematics จาก สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีกับดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ได้รับเชิญ เป็น Invited Speaker ใน EASIAM 2016 Section Conference ณ Macau University, Macau, 20-22 มิถุนายน 2559.
ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ทำหน้าที่เป็น President ของ EASIAM ซึ่งจัดประชุม 10th Section conference of EASIAM at Macau University as Host 20-22 มิถุนายน 2559
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมตตา กูนิง และ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558 จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน ในโอกาสได้รับตำหน่งรองศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วัชรินทร์ คล่องดี ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดี ระดับปริญญาเอก ด้านตัวแบบทางสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง จากสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ เข้าร่วมการประชุม EARCOME 7 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ณ Waterfront Hotel เมืองซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสมัยที่ 2
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี พร้อมอาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทาน ฯ “รางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประปี พ.ศ. 2557”
ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ.2557
ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ ซึ่งได้รับรางวัล HOPE Award ในงาน “Math-for-Industry” Forum, Kyushu University
ขอแสดงความยินดีแก่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน   ซึ่งได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2556 จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนใต้ เข้ารับโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2552 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ศาสตราจารย์ ดร. สมยศ พลับเที่ยง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2552 จากสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง"วิจัยการนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด"
ดร. ดวงกมล เบ้าวัน ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2552 เรื่อง "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษากลศาสตร์ของอนุภาคขนาดนาโนเมตร"
ดร. พันทิพย์ โตแก้ว ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2552 เรื่อง "การแก้ปัญหาสมการการพาความร้อนในวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางโดยใช้เทคนิคตัวแบบเชิงชั้นอันดับ"
ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร เลาหโกศล ได้รับทุนวิจัยอาวุโสจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติสำหรับปี พ.ศ.2551-2553
รองศาตราจารย์ ดร. มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2551 (รางวัลชมเชย) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้วยผลงานวิจัยเรื่อง "การสร้างตัวแบบเชิงสถิติของผู้ป่วยมาลาเรียและผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต แช่จึง ได้รับรางวัลประจำปี2551 ทั้งหมด 3 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2551 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเดือน สิงหาคม 2551
2. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2551 ของสภาวิทยาศาสตร์โลกที่สามร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ
3. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว-สกอ ประจำปี 2551 ของสำนักงานสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งดูแลโครงการเอเปคซึ่งเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบมากที่สุด ในกลุ่มประเทศเอเปคและทั่วโลก.
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ APEC Lesson Study Project
“Pattern Blocks นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ของเด็กไทย”
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ ประเทศอินโดนีเซีย.
“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551” (Thailand Research Expo 2008)
สพฐ.เชิญ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา เผยแพร่ผลวิจัยให้ตัวแทน บุคลากรการศึกษาจากทั่วประเทศ
การประชุมทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่1/2551
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ฟิลิปปินส์สนใจ หลักสูตรครูไทยพันธุ์ใหม่ และนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
การบรรยายพิเศษโดย Emeritus Prof.Dr.Alan J. Bishop
ชุดวารสารสูงสุดด้านคณิตศาสตรศึกษา Educational Studies in Mathematics (ESM) มีที่นี่แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เยี่ยมชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ไทย
Prof. Dr. Alan J. Bishop ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับโลกจากมหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลียให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและผู้บรรยายพิเศษที่ทางศูนย์ฯ ได้จัดขึ้น
Visiting Researcher ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตรคณิตศาสตร์มาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย
First Time Best Scientist of the Year Award Granted to Mathematicians
Prof. Sompong Dhompongsa of Chiangmai University and Prof. Yongwimon Lenbury of Mahidol University, jointly received award ..
Outstanding Research Work Award in Physical Science and Mathematics
The National Research Council ( Thailand ) has awarded to Assoc. Prof. Benchawan Wiwatanapataphee ...

     
 
272 Rama VI Road, Bangkok 10400, THAILAND
 
 

COPPYRIGHT(C)2008 CENTRE OF EXCELLENCE IN MATHEMATICS. ALL RIGHTS RESERVED.