FEATURE STORIES
   
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสมัยที่ 2
 
โดยคำสั่งแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต่ออีกวาระหนึ่ง
 
     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th