FEATURE STORIES
   
 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่เกียรติคุณในการพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ การประกาศเกียรติคุณ การเป็นอาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Open Approach in Teaching Mathematics จาก สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ซึ่งท่านได้พัฒนาการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยบูรณาการเข้ากับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาตั้งแต่ปี 2545 งานในครั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์พร้อมทั้งคณาจารย์จากเครือข่ายสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมฟังการบรรยายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่ดีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 "Open Approach in Teaching Mathematics"
 
 
 
 
 
  >>For more details please click.<<
     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th