- จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ
          
- จุดสนใจของการวิจัย
          
- ปริญญาเอก
 
- วิสัยทัศน์และปรัชญา
 
- งานวิจัยที่สนใจ
 
- ในศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 
- จุดประสงค์
 
- ในศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 
  ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
 
- ยุทธศาสตร์
 
  ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
 
- ในศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 
- กิจกรรม
 
- ในศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 
  ด้านคณิตศาสตร์บูรณาการ
 
- โครงสร้างของศูนย์ฯ
 
  ด้านคณิตศาสตร์บูรณาการ
 
- ในศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 
- โครงสร้างเชิงบริหาร
 
- ในศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 
  ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
 
- กรรมการอำนวยการ
 
  ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
 
- ปริญญาโท
 
- กรรมการบริหาร
 
- โครงการวิจัย
 
- ในศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 
- กรรมการวิชาการ
 
- การร่วมมือระหว่างประเทศ
 
  ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
 
- กรรมการวิชาการนานาชาติ
 
- ทุนวิจัย
 
- ในศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 
- สำนักงานผู้อำนวยการ
   
  ด้านคณิตศาสตร์บูรณาการ
 
- ผู้ประสานงานจาก
     
- ในศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 
  19 มหาวิทยาลัย
   
  ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
         
- โปรแกรมร่วม
       
- ระหว่างสมาชิกของศูนย์
       
  ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
       
- ระหว่างสถาบันต่างประเทศ

     
- สำนักงานอำนวย
 
     
- สำนักงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
  ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
 
     
- สำนักงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
  ด้านคณิตศาสตร์บูรณาการ
 
     
- สำนักงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
  ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
   
     
- 19 มหาวิทยาลัยสมาชิก
   

       
 
- International Conference
       
 
  in Mathematics and Applications
       
 
  (ICMA - MU 2009)
       
 
- Franco - Thai Seminar in
       
 
  Pure And Applied Mathematics
       
 
  29 - 31 October, 2009