<< Back to Feature stories

       
       
     


งานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

     


     ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานและแสดงนิทรรศการ“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551” (Thailand Research Expo 2008) จัดงานโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2551 เป็นเวลา 5 วัน ที่ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

 

     การนำเสนอผลงานและนิทรรศการ ครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการจากสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ผู้อำนวยการ สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไป เช่น พยาบาล ทหาร ตำรวจ และผู้เข้าร่วมมีความคาดหวังต่อศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ว่าต้องการให้การทำงานในรูปแบบโครงการวิจัยและ พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ที่สพฐ. ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ เน้นการปฏิรูปชั้นเรียนคณิตศาสตร์ และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานครู ให้มีการขยายผลไปยังโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศไทยโดยเร็ว และต้องการ Pattern Blocks และหนังสือปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน และบุตรหลาน


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     


     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th
     

 

<< Back to Feature stories