<< Back to Feature stories

       
       
     


การบรรยายพิเศษโดย Emeritus Prof.Dr.Alan J. Bishop

     


    เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2551 Emeritus Prof.Dr.Alan J. Bishop จาก Centre for Science, Mathemaics and Technology Education Faculty of Education Monash University, Australia ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับโลกให้เกียรติมาบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Reflections on Social and Cultural Aspects of Mathematics Education” ดำเนินงานโดยศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร

    ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย Dr.Albrecht Heeffer จากเบลเยี่ยม คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และสาขาจิตวิทยา นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จำนวน 60 คน จากการบรรยาย   และการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแง่มุมเชิงสังคมและวัฒนธรรม พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายและความร่วมมือที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     


     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th
     

 

<< Back to Feature stories