ภาพบรรยากาศงานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างนักวิจัยจาก
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
PB010212 PB010213 PB010215 PB010217 PB010221 PB010222 PB010226 PB010227 PB010228 PB010229 PB010230 PB010231 PB010234 PB010235 PB010236 PB010238 PB010239 PB010240 PB010243 PB010244 PB010246 PB010248 PB010250 PB010251 PB010252 PB010253 PB010254 PB010256 PB010258 PB010261 PB010262 PB010263 PB010264 PB010268 PB010269 PB010270 PB010271 PB010272 PB010274 PB010275 PB010277 PB010281 PB010284 PB010285 PB010287 PB010289 PB010291 jquery lightbox conflictby VisualLightBox.com v6.1