Consortim of 19 Thai Universities > Forms

 
     

หลักเกณฑ์การให้ทุนต่างๆ

 
     
     
  1. หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท - เอก
  2. หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับหลังปริญญาเอก (19 ส.ค.52)
  3. หลักเกณฑ์การให้ทุน ราชภัฏ - ราชมงคล (21 ม.ค.53)
  4. หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัย (6 มิ.ย.54)
    - แบบรายงานผลความก้าวหน้าของทุนวิจัย
  5. หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาวิชาชีพครูฯ (10 มิ.ย. 54)
  6. หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคคลากรระยะยาว (19 ส.ค.52)
  7. ข้อเสนอแนะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
     
     
 
     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th