อัลบัมภาพการจัดกิจกรรมจากการอบรมรุ่นที่ 1
วันที่ Click เพื่อเปิดอัลบัมภาพ
4 - 5 พ.ย. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2 - 3 ธ.ค. 2560 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
8 - 9 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
20 - 21 ม.ค. 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
3 - 4 ก.พ. 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 - 11 มี.ค. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 - 25 มี.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
21 - 22 เม.ย. 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา