เรียนรู้เกี่ยวกับ STEM Education

   STEM Education คืออะไร?

Science Technology Engineering Mathematics
www.flaticon.com


STEM Education ระดับมัธยมต้น

   

 


STEM Education ระดับมัธยมปลาย

กว่าจะมาเป็น Nanotechnology

http://www.berkeleywellness.com/healthy-community/environmental-health/article/brave-new-world-nanoparticlesoes here.

อะไรที่อยู่ใน Nanotechnology ! ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ในระดับอะตอม…

ในระดับอะตอมมีโครงสร้างทางเรขาคณิตมากมาย ซึ่งสามารถสร้างมิติสัมพันธ์ในสองมิติและสามมิติ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์


Euler's polyhedral theorem
Leonhard Euler,
1707 - 1783
  https://plus.maths.org/content/eulers-polyhedron-formula