การอบรม STEM Education ระดับมัธยมศึกษา
supported by Centre of Excellence in Mathematics, Mahidol University
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STEM Education
ผศ.ดร. สมคิด อมรสมานกุล
email: somkid.amo@mahidol.ac.th