เกี่ยวกับเรา > กรรมการอำนวยการ
     


คณะกรรมการอำนวยการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
1.
ประธาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.02-849-6302
2.

คณะกรรมการ
อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.02-218-3301
3.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.043-202-001-2
4.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พรชัย มาตังคสมบัติ
โทร.02-849-5065
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.02-201-5010
6. ผู้อำนวยการ สบว.  
7. ดร. กอปร กฤตยากีรณ  
8.
นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์
ผู้แทนบริษัท เงินทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-217-8000 ต่อ3006
9.
ดร. พงษ์ประพาฬ ขันธ์นะภา
ผู้แทน Bilfinger Berger(Thai)Construction Co.ltd.
โทร.02-691-9285 , 081-824-1981
10.
นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์
ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทร.02-953-0670
11.
ศาสตราจารย์ กฤษณะ เนียมมณี
โทร.081-828-1741
12.
รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
โทร.081-708-2508
13.
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล
โทร.02-201-5335
14.
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
โทร. 02-273-9273
15.
ผูู้็แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร.02-354-4466 ต่อ735
16.
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร. (66-2) 345-1000

 


คณะกรรมการและเลขานุการ

17.
ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
โทร.089-924-3713
18.

ผู้ช่วยเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน
โทร.057-671-7770
     

 

     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th