<< Back to Feature stories

       
       
     


การประชุมทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่1/2551

     


    เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่1: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย (Commission on Higher Education Congress I: University Straff Development Consortium: CHE-USDC congress I)” ณ โรงแรม Ambassador City Jomtien จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ สกอ. ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรทุนการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อให้ผู้รับทุนได้เสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านงานวิจัยและเป็นการติดตามผล การประเมินผลเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในการนี้นายเจนสมุทร แสงพันธ์ นางสาวนฤมล ช่างศรี นางสาวญานิน กองทิพย์ และนางสาวสมควร สีชมพู นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ได้นำเสนอผลการวิจัย และความก้าวหน้าของงานวิจัยด้วย

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     


     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th
     

 

<< Back to Feature stories