<< Back to Feature stories

       
       
     


สพฐ.เชิญ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิต ศาสตรศึกษา เผยแพร่ผลวิจัยให้ตัวแทน บุคลากรการศึกษาจากทั่วประเทศ

     


    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา โดย ผศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรเผยแพร่ผลการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุม การสัมมนาการคิด ในระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2551 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ 
    วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้สนใจการพัฒนาการคิดได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการคิดแบบต่างๆ และสามารถปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพการคิดของนักเรียน


 

    ศูนย์วิจัยฯ ได้เผยแพร่ใน หลักสูตร 1 คือ รูปแบบจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ผู้สนใจเข้าร่วม 160 ท่าน

กิจกรรมประกอบด้วย
- การบรรยายวิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
- การเล่าประสบการณ์บริหารโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จากผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องโครงการวิจัยฯ
- การทำกิจกรรม Pattern Blocks สร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากกิจกรรม Pattern Blocks - และเปิดเวทีสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการวิจัย 4 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น คือ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อ.ซำสูง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อ.ชนบท  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น อ.เมือง  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม อ.เมือง


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     


     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th
     

 

<< Back to Feature stories