<< Back to Feature stories

       
       
     


“Pattern Blocks นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ของเด็กไทย”

     


   ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (ศูนย์วิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศไทย) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pattern Blocks นวัตกรรมจากญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ของเด็กไทย” เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบสื่อรูปแบบ (Material Design) ที่เรียกว่า Pattern Blocks เพื่อสนับสนุนการสร้างกิจกรรมในการออกแบบปัญหาปลายเปิดและและการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)   ซึ่ง Pattern Blocks เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาในประเทศญี่ปุ่น  ปัจจุบันเป็นที่นิยมและได้รับการเผยแพร่อย่างทั่วหลายในสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และจีน การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Akihiko Takahashi จาก DePaul University, USA ผู้คิดค้นและวิจัย  Pattern Blocks

นอกจากนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดแพร่ภาพผ่านสัญญาณเครือข่ายเชื่อมโยงไร้สายในระบบอินเตอร์เน็ต         
(Live Broadcast) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ทั้งภายในประเทศไทยและในต่างประเทศอาทิ             ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน อีก 357 ท่าน

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     


     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th
     

 

<< Back to Feature stories