<< Back to Feature stories

       
       
     


การประชุมทางวิชาการนานาชาติ APEC Lesson Study Project

     


     มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการ APEC-KHON KAEN International Symposium 2008 Innovative Teaching Mathematics through Lesson Study III-Focusing on Mathematical Communication ในวันที่ 25-29 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมสายสุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดประชุมทางวิชาการนี้อยู่ในโครงการ Lesson Study Project โดยดำเนินการโครงการ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 จนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นปีที่สามของโครงการ ประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ และประเทศ ญี่ปุ่นร่วมกันเป็นผู้เสนอโครงการเพื่อเผยแพร ่การใช้ Lesson Study ในฐานะที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาวิชา ชีพครูคณิตศาสตร์ในกลุ่มประเทศเอเปค ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมมากที่สุด และเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับในที่ประชุม Human Resource Development Working Group (APEC HRDWG) ว่าเป็นโครงการที่มีผลกระทบ  ต่อประเทศในกลุ่มเอเปคเป็นอย่างมาก


กิจกรรมในการจัดประชุม
การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญประเทศต่างๆ การนำเสนอผลการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ในประเทศกลุ่มสมาชิกเอเปค โดย นักวิจัยจาก 17 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไทย 

 

 

 

 

สาธิตการสอนโดยครูไทยที่เข้าร่วม Lesson Study มาโดยตลอด 3 ปี ในโครงการนำร่องของโครงการ 4 โรงเรียนในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และดำเนินงานโดยศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โดยในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเป็นครู    บุคลากรทางการศึกษา นักคณิตศาสตรศึกษา จากไทยและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 300 ท่าน และผู้เข้าชมผ่านการถ่ายทอดสด 480 ท่าน ทั้งจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อเมริกา และไทย

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     


     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th
     

 

<< Back to Feature stories