<< Back to Feature stories

       
       
     


ชุดวารสารสูงสุดด้านคณิตศาสตรศึกษา มีที่นี่แล้ว

     


Educational Studies in Mathematics  พิจารณามอบหนังสือ Educational Studies in Mathematics (ESM) ให้กับศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ฉบับแรกเมื่อปี ค.ศ.1986 ถึงปีปัจจุบันมีจำนวน 217 เล่มแล้ว ปัจจุบันเก็บรักษาที่ห้องสมุดจีนแบรี่ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้า อ้างอิงในการพัฒนางานวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาไทย และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ในประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เช่นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้น

    วารสาร Educational Studies in Mathematics หรือ ESM นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ และการพัฒนาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงานภาคปฏิบัติในสาขาคณิตศาสตรศึกษา วารสาร ESM สะท้อนความหลากหลายของงานวิจัยในสาขา รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ศึกษา

                                                 
Prof. Dr. Alan J. Bishop เยี่ยมชมห้องสมุดจีน แบรี่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาและเผยแพร่ชุดวารสาร ESM ทุกฉบับ


ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้นำ Prof. Dr. Alan J. Bishop ชมระบบฐานสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด โดยวารสาร ESM จะอยู่ในฐานข้อมูลนี้ ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     


     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th
     

 

<< Back to Feature stories