<< Back to Feature stories

       
       
     


การปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

     


    เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2551 ที่ผ่านมา หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิต และพัฒนาอาจารย์ในสถาบัน อุดมศึกษาประจำปี 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ  ทุนที่ได้รับมี 3 ประเภทคือ
 1) ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ได้รับจำนวน 3 ทุน จำนวนเงินทุนละ 1.2 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3.6 ล้านบาท ผู้ได้รับทุนได้แก่ นางสาวธัญญา กาศรุณ นางสาวสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ และนางสาวสุทธารัตน์ บุญเลิศ 
2) ทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ได้รับจำนวน 1 ทุน จำนวนเงิน 280,000 บาท  ผู้ได้รับทุนได้แก่ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา
3) ทุนจัดประชุมวิชาการ ได้รับจำนวน 1 ทุน จำนวนเงิน 100,000 บาท ผู้ได้รับทุนได้แก่ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษาได้รับทุน 3 ประเภท เป็นจำนวนทุนรวมทั้งสิ้น 5 ทุน


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     


     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th
     

 

<< Back to Feature stories