เกี่ยวกับเรา > ยุทธศาสตร์
     


ยุทธศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
ยุทธศาสตร์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ :
 • สร้างความร่วมมือระหว่าง 19 สถาบันมหาวิทยาลัย ในด้านบุคลากรและ
  อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ เพื่องานวิจัยอย่างจริงจังในระดับนานาชาติ รวม
  ทั้งให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้รับความรู้ทาง
  คณิตศาสตร์ในระดับสูง


 • สร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับสูงของต่าง
  ประเทศ

 • ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน โดยก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารและ
  ความร่วมมือกับหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านคณะกรรมการอำนวยการ
  ศูนย์ฯ ซึ่งจะมีกรรมการับเชิญจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของศูนย์ฯ
       
     
     

 

     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th