เกี่ยวกับเรา > จุดประสงค์
     


จุดประสงค์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์มีจุดประสงค์ที่จะให้ความสำคัญกับงานวิจัยขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และการประยุกต์ ซึ่งรวมถึงคณิตศาสตรศึกษา เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศจะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีศูนย์รับบทบาทในการพัฒนาและให้การศึกษาระดับสูง แด่บุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในมาตรฐานนานาชาติ ก่อให้เกิดโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้งปลูกฝังความสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในประชากรรุ่นเยาว์จากระดับรากหญ้า เพื่อสร้างเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของการพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศในต่อเนื่อง

     

 

     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th