เกี่ยวกับเรา > วิสัยทัศน์
     


วิสัยทัศน์และปรัชญา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  ศูนย์ฯมุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแกนนำทางการ
ศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในภูมิภาค และสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี รวมทั้งระบบเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อการดำรง
ชีวิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นของ ประชากร
       
     


พันธกิจ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

      ศูนย์ฯมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นทางการ
ประยุกต์และคณิตศาสตรศึกษา เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ และ
หัวข้อปัญหาสำคัญของชาติ รวมทั้งเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที
นานาชาติ
       ศูนย์ฯจะดำเนินการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์
ซึ่งขาดแคลนในทุกๆภาคการผลิต รวมทั้งสร้างโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหว่างนักวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในประชากรตั้งแต่เยาววัย ซึ่งจะเป็นรากฐานของ
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของประเทศในอนาคตอันใกล้


     

 

     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th