เกี่ยวกับเรา >จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ
     


จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

ประเทศไทยกำลังประสบสภาวะวิกฤตของความขาดแคลนนักคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถสูง ซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรสำหรับการวิจัยและพัฒนาในทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงมีอยู่ในปัจจุบัน โดยกระจัดกระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัยในส่วนต่างๆ ของประเทศ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์แห่งชาติภายใต้การดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แห่งกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้เกิดการร่วมมือกันด้านวิชาการอย่างใกล้ชิดขึ้นระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในทุกๆ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกันในทางคณิตศาสตร์ รวมถึงสถิติศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อนำไปสู่ผลงานทางด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากรที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

สมาชิกก่อตั้งศูนย์ฯ ประกอบด้วย 19 มหาวิทยาลัยในประเทศ ซึ่งเป็นที่เชื่อว่าความร่วมมือกัน    ทั้งในด้านบุคลากรและครุภัณฑ์อุปกรณ์ในการศึกษาวิจัยของสถาบันหลักเหล่านี้ จะนำไปสู่การเพิ่มผลงานวิจัยและการผลิตอบรมบุคลากรทางด้านคณิตศาสต

หน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์ฯ ยังรวมไปถึงการผลักดันให้เกิดการร่วมมือระดับนานาชาติกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่างรวดเร็วขึ้นในทุกๆ ด้านของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา การอบรมพัฒนานักคณิตศาสตร์รุ่นใหม่ๆ จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับนานาชาติดังกล่าว

ข้าพเจ้าเชื่อด้วยว่า ความพยายามอย่างจริงจังต้องดำเนินการ เพื่อดึงดูดความสนับสนุนจากภาคธุรกิจ เอกชน ทั้งในด้านการเงิน การทำวิจัยร่วมกัน การฝึกอบรม ฝึกงาน รวมไปถึงการเปิดช่องทางไปสู่การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีที่สามารถเป็นไปได้

เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกๆ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งเดียวที่จะนำประเทศไปสู่อนาคตอันสดใส  ในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติในเวทีเศรษฐกิจโลก

     

 

     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th