<< Back

Consortim of 19 Thai Universities > Forms

     

หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรระยะยาว

     

 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 อายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่สมัครขอรับทุน

1.2 เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาัลัยเครือข่ายศูนย์ฯ ซึ่งปฏิบัติงานประจำด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา

1.3 ผู้ขอรับทุนที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยจะได้รับ การพิจารณาก่อนผู้ขอรับทุนที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ สุขภาพจิตปกติ

1.5 สาขาวิชาที่จะไปศึกษาต่อต้ออยู่ใน priority ares ของศูนย์ฯ

1.6 ผลการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ในระดับปริญญาโททีผลการเรียนเฉลี่ยนไม่ต่ำกว่า 3.00

2. ระยะเวลาให้ทุน

ไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้อาจพิจารณาขายายเวลาได้อีกไม่เกิน 1 ปี โดยให้คณะกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณา

3. เอกสารประกอบการสมัคร

3.1 รูปถ่าย 2 รูป

3.2 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

3.3 Transcript ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

3.4 หลักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

3.5 ใบรับรองแพทย์ (ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต)

3.6 Curriculum Vitae

3.7 จดหมายแสดงความจำนง (เป็นภาษาอังกฤษ)

3.8 จดหมายความเห็น (recommendation letter) จากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา หรือผู้บังคับบัญชา 1 ฉบับ

3.9 หนังสือยืยยันจากต้นสังกัดเรื่องการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้และเรื่องเงินสนับสนุน จากต้นสังกัด (ถ้ามี)

4. หากผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนพิจารณาตามความเหมาะสม โดยการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

     

<< Back

     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th