<< Back

Consortim of 19 Thai Universities > Forms

     

หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับหลังปริญญาเอก

     

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่สมัครขอรับทุน

1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครขอรับทุน

1.3 ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้ลาเพื่อทำวิจัยได้เต็มเวลา

1.4 กรณีผู้ที่ขอรับทุนการสมัครได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น ทุนการศึกษาที่รวมกันแล้วต้องไปเกินค่าใช้จ่ายจริง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2

1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและศูนย์ฯ

2. ลักษณะทุน

2.1 ระยะเวลาการรับทุนไม่เกิน 12 เดือน โดยให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณาตามที่นักวิจัยที่ปรึกษาเสนอ

2.2 มูลค่าทุน

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน โดยจ่ายให้กับนักวิจัยที่ปรึกษา

2.2.2 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ผู้ได้รับทุนระดับหลังปริญญาเอกได้รับเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

3. เงื่อนไขทุนหลังปริญญาเอก

3.1 ผู้ทำหน้าที่นักวิจัยที่ปรึกษาการวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องมีโคงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนรวมไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติอย่างน้อย 3 เรื่อง ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

3.2 ผู้ได้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัยทุก 6 เดือน

3.3 ผู้รับทุนต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

3.4 คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ ระงับการให้ทุนการศึกษาได้ หากผู้รับทุนไม่รายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัยหรือผลงานวิจัยใน 6 เดือน ไม่เป็นไม่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัยที่เสนอ

3.5 ผู้รับทุนต้องระบุว่าได้รับทุนจากศูนย์ฯ ให้ชัดเจนในผลงานทุกประเภทที่เกิดจากโครงการวิจัย

4. การพิจารณาการให้ทุน

4.1 ให้นักวิจัยที่มีหัวข้อการวิจัยอยู่ใน priority areas ของศูนย์ฯ มีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการได้รับทุน

4.2 ให้คณะกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณาให้ทุน โดนผู้ขอทุนเสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณา

5. สัญญาการรับทุน

ผู้รับทุนทำสัญญาการรับทุนกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตามแบบสัญญาที่ศูนย์ฯ กำหนด

6. หากผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการศูนย์วิจัยเฉพาะทางฯ พิจารณาตามความเหมาะสม

 

     

<< Back

     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th