เกี่ยวกับเรา > สำนักงานผู้อำนวยการ
     


สำนักงานผู้อำนวยการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทบาลัยมหิดล - วิทยาเขตพญาไท
272 ถนนพระราม6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลนบุรี
อีเมล : yongwimon.len@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : (66-2)-201-5448

 
รองผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน
อีเมล : nardtida.tum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : (66-2)-201-5435
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์ ดร. นวรัตน์ อนันต์ชื่น
อีเมล : nawarat.ana@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3424-3428 ต่อ8114
 
เลขานุการศูนย์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล
อีเมล : chontita.rat@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : (66-2)-201-5440
 
ผู้ประสานงานสารสนเทศและเอกชนสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล
Email : somkid.amo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : (66-2)-201-5339, 5340
 
ที่ปรึกษาศูนย์ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณ ถังมณี
Email : suwon.tan@hotmail.com
โทรศัพท์ : 081-9858704, (662)-2778059
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว บุษกร ผลทับทูล
อีเมล :budsakorn.phn@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2201-5335
 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวปรางวริน ศักดาพัฒนะเลิศ
อีเมล : prangvarin.sak@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2201-5334
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจุฑารัตน์ โชติจำนอง
อีเมล : jutarat.cht@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2201-5334

 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายนพดล จาบประไพ
อีเมล : noppadon.jab@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2201-5334

     

 

     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th