เกี่ยวกับเรา > ผู้ประสานงานจาก19มหาวิทยาลัย
     


ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัย ในเครือข่าย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 
ศาสตราจารย์ สุเทพ สวนใต้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-943-327 ต่อ192 , 089-838-1116
แฟกซ์ : 053-982-280
อีเมล : suthep.s@cmu.ac.th
เว็บเพจ :http://math.science.cmu.ac.th/Staff_old/Sutep.htm
 
ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ เนียมมณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 081-828-1741
อีเมล : Kritsana.n@chula.ac.th
เว็บเพจ : www.math.sc.chula.ac.th/people/kritsana.html

 

ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ โพธิ์ชัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ : 086-639-2168
อีเมล :konoppar@kmitl.ac.th
เว็บเพจ :http://www.math.sci.kmitl.ac.th/include.view.php?p_id=15

 
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ : 081-708-2508
อีเมล :inprasitha_crme@kku.ac.th
 

รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต แซ่จึง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ : 081-708-2508
เว็บเพจ :http://gsmis.gs.kku.ac.th/advisor/details/2806

 

ดร. บริบูรณ์ เนาวประทีป
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 054-119-8151
อีเมล : boriboon.nov@mahidol.ac.th
เว็บเพจ :http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/

 

ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมตตา กูนิง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 086-747-8210
อีเมล : kmetta@bunga.pn.psu.ac.th
เว็บเพจ :http://www.mcs.sat.psu.ac.th/Dstaff.php?id=0004026

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นวรัตน์ อนันต์ชื่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ : 098-410-9434
อีเมล :nawarat@su.ac.th
เว็บเพจ :http://www.math.sc.su.ac.th

 
     

 

     
Email
|
noppadon.jab@mahidol.ac.th