Consortim of 19 Thai Universities

 
         
     

การให้การสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย

 
     

 

 
      1.หลักการและเหตุผล  
 
     
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการวิจัยขั้นสูงด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และคณิตศาสตรศึกษา และการพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ของชาติให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ ดังนั้น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์จึงเห็นความสำคัญในการให้การสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
 
     

 

 
      2.วัตถุประสงค์  
     
  2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก
2.2 เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มจำนวนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในสาขาคณิตศาสตร์
  2.3 เพื่อพัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเครือข่าย
 
     

 

 
      3.คุณสมบัติของผู้สมัคร  
     
  3.1 มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่สมัครขอรับการสนับสนุน
3.2 วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
    3.2.1 ระดับปริญญาโท
      ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 และศึกษาในหลักสูตรที่สมัครไม่เกิน 2 ปี หรือตามดุลพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
    3.2.2 ระดับปริญญาเอก
      ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.50 และศึกษาในหลักสูตรที่สมัครไม่เกิน 3 ปีหรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  3.3 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเต็มเวลาและสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาที่ศึกษา
  3.4 กรณีที่ผู้สมัครได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น ทุนที่ได้รับและการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายจริง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
  3.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยและศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
 
     

 

 
      4.ลักษณะการสนับสนุน  
     
  4.1 ระยะเวลาการสนับสนุนไม่เกิน 1 ปี
4.2 มูลค่าการสนับสนุน
    4.2.1 ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี
    4.2.2 เงินสนับสนุนในการทำวิจัย จ่ายให้กับหลักสูตร โดยจัดสรรตามจำนวนนักศึกษา ดังนี้
      4.2.2.1 ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 16,000 บาท ต่อ 1 คน ต่อปีการศึกษา
      4.2.2.2 ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 42,000 บาท ต่อ 1 คน ต่อปีการศึกษา
    4.2.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัยรายเดือน
      4.2.3.1 ระดับปริญญาโท ในอัตราเดือนละไม่เกิน 7,000 บาท
      4.2.3.2 ระดับปริญญาเอก ในอัตราเดือนละไม่เกิน 9,000 บาท
  ทั้งนี้อาจให้การสนับสนุนการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยเต็มจำนวน หรือบางส่วนก็ได้
 
     

 

 
      5.เงื่อนไขการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท – เอก  
     
  5.1 ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาที่ศึกษา ตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุน
5.2 ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องส่งรายงานผลการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของแต่ละภาคการศึกษาให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์รับทราบ
  5.3 ผู้ได้รับการสนับสนุนต้องระบุการได้รับการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ให้ชัดเจนในสิ่งพิมพ์ และวิทยานิพนธ์ที่แสดงผลงานของผู้ได้รับการสนับสนุน
5.4 ผู้ได้รับการสนับสนุนต้องมีผลการศึกษา โดยได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.5 คณะกรรมการวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ระงับการให้การสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยได้ หากนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.00 หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 3.
5.6 ในกรณีที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามกำหนดระยะเวลาของการให้การสนับสนุน นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองจนกว่าจะจบการศึกษา
 
     

 

 
      6.การสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุน  
     
  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอรับการสนับสนุนได้ที่ http://cem.sc.mahidol.ac.th และยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ประธานหลักสูตรที่ศึกษา หรือกำลังสมัครเข้าศึกษา
 
     

 

 
      7.เอกสารประกอบการสมัคร  
     
  7.1 สำหรับผู้ที่เคยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
    7.1.1 รูปถ่าย 2 รูป
    7.1.2 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
    7.1.3 Transcript จากมหาวิทยาลัย/สถาบันที่กำลังศึกษา
  7.2 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
    7.2.1 รูปถ่าย 2 รูป
    7.2.2 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
    7.2.3 Transcript ระดับปริญญาตรี / และปริญญาโท (ถ้ามี)
    7.2.4 หลักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
    7.2.5 ใบรับรองแพทย์ (ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต)
    7.2.6 Curriculum Vitae
    7.2.7 หนังสือยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษา / ประธานหลักสูตรว่านักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์อยู่ใน priority area ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (ถ้ามี)
 
     

 

 
      8.การพิจารณาการให้การสนับสนุน  
     
  8.1 ให้นักศึกษาที่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์อยู่ใน priority area ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มีความสำคัญเป็นอันดับแรก ในการได้รับการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตร
8.2 ให้หลักสูตรเสนอผู้สมควรได้รับการสนับสนุน เพื่อให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้การสนับสนุนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
  8.3 หากผู้ขอรับการสนับสนุนมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณาตามความเหมาะสม
 
     

 

 
      9.การประกาศผล  
     
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย ทางเว็ปไซต์ของศูนย์ที่ http://cem.sc.mahidol.ac.th
 
       
     

 

 
     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th