เกี่ยวกับเรา > กรรมการบริหาร

 
     


คณะกรรมการบริหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     


กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

ผุ้อำนวยการ
1. ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

รองผู้อำนวยการ
2. รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. นวรัตน์ อนันต์ชื่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
4. ดร. บริบูรณ์ เนาวประทีป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์บูรณาการ
5.
ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ เนียมมณี
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

ผู้แทนจากศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
7. ศาสตราจารย์ สุเทพ สวนใต้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
ผู้แทนจากศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์

8. ศาสตราจารย์ ดร. สมยศ พลับเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

ผู้แทนจากศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร รัตนพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ผู้แทนจากศูนย์วิจับเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์บูรณาการ
10. รองศาสตราจารย์ ช่อฟ้า นิลรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ผู้แทนจากศูนย์วิจับเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์บูรณาการ
11. รองศาสตราจารย์ ประภาศรี อัศวกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี
 

ผู้แทนจากศูนย์วิจับเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์บูรณาการ
12. ศาสตราจารย์ ณรงค์ ปั้นนิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
ผู้แทนจากศูนย์วิจับเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
13. รองศาสตราจารย์ วิชัย ชำนิ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผู้แทนจากศูนย์วิจับเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา จั่นแดง
คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี
 

ผู้แทนจากศูนย์วิจับเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล กลองกระโทก

คณะวิทยาศาสตร์ ราชภัฎสวยสุนันทา

 
เลขานุการ
16 รองศาสตราจารย์ ดร. ชมน์ทิตา รัตนกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
     

 

 
     
 
     
         
     

 

 
     

คณะอนุกรรมการศูนย์คณิตศาสตร์บูรณาการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
     
หัวหน้า
1. ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ เนียมมณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

รองหัวหน้า
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ ลีรวัฒน์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สมาชิก
3. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ ปั้นนิ่ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
สมาชิก
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี อัศวกุล
มหาวิทยาลัยสุรนารี
 
สมาชิก
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ ไวท์ยางกูร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สมาชิก
6. รองศาสตราจารย์ ไฟบูลย์ พันธรักษ์พงษ์
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
 
สมาชิก
7. รองศาสตราจารย์ โสภาพรรณ ทิพย์โยธา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
สมาชิก
8. ดร. กรวิกา ก้องกุลl
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
สมาชิก
9.ดร. หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
เลขานุการ
10. รองศาสตราจารย์ ช่อฟ้า นิลรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
     

 

 
     
 
 
     
         
     

 

 
     

คณะอนุกรรมการศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
     
หัวหน้า
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

รองหัวหน้า
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สมาชิก
3. ดร. วิษณุ นภาพันธ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
สมาชิก
4. ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา จั่นแดง
พระจอมเกล้าธนบุรี
 
สมาชิก
5. รองศาสตราจารย์ อุบล กลองกระโทก
ราชภัฎสวนสุนันทา
 
สมาชิก
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ ไชยสังข์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
สมาชิก
7. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เลขานุการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
     

 

 
     
 
 
     
         
     

 

 
     

คณะอนุกรรมการศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
     
หัวหน้า
1. ศาสตราจารย์ ดร. บริบูรณ์ เนาวประทีป

มหาวิทยาลัยมหิดล
 

รองหัวหน้า
2. ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนใต้


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สมาชิก
3. ศาสตราจารย์ ดร. สมยศ พลับเที่ยง

มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สมาชิก
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร รัตนพันธ์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สมาชิก
5. ดร. นิติมา อัจฉริยโพธา
พระจอมเกล้าธนบุรี
 
สมาชิก
6. ดร. อดุลย์ แป้นสุวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
สมาชิก
7. รองศาสตราจารย์ ดร. สืบสกุล อยู่ยืนยง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
เลขานุการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหัทยา รัตนะมงคลกุล

มหาวิทยาลัยบูรพา
 
     

 

 
     
Email
|
sctbn@staff2.mahidol.ac.th