เกี่ยวกับเรา > กรรมการวิชาการ
     


กรรมการวิชาการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     


คณะกรรมการวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร

  ประธาน  
 


ผู้อำนวยการ
ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี

 
     
สมาชิกคณะกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร. นวรัตน์ อนันต์ชื่น

หัวหน้าหน่วยวิจัยด้าน
การสร้างตัวแบบ
และจำลองสถานการณ์

รศ.ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล
   
สมาชิกคณะกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการ

หัวหน้าหน่วยวิจัยด้าน
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
คณิตศาสตร์เชิงพีชคณิต และดิสกรีต

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ เนียมมณี

หัวหน้าหน่วยวิจัยด้าน คณิตศาสตรศึกษา
ผศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
     
  เลขานุการคณะกรรมการ  
 
นางสาว บุษกร ผลทับทูล
 
     
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
 


รองผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน

 
     

 

     
Email
|
noppadon.jab@mahidol.ac.th