ภาพบางส่วนของกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2553

       

..[1].. [2] [3] [4] [5]